Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Voor het belastingjaar 2023 gelden de volgende tarieven:

  Het tarief van de rioolheffing bedraagt voor elke volle eenheid:

  •   van 300 m³ of minder water,                                  € 206,00
  •   meer dan 300 m³, doch niet meer dan 500 m³,       € 312,00
  •   meer dan 500 m³, doch niet meer dan 1.000 m³,    € 419,00
  •   meer dan 1.000 m3, doch niet meer dan 2.000 m³  € 528,00
  •   meer dan 2.000 m³  € 528,00 vermeerderd met € 146,00 voor elke 1.000 m³ of gedeelte daarvan boven 2.000m³.

 • Ja, u heeft bij verhuizing naar een adres buiten de gemeente recht op een gedeeltelijke vermindering voor het resterende aantal volle kalendermaanden. De vermindering wordt automatisch verwerkt als de verhuizing is doorgegeven bij de gemeente. Als het gaat om beëindiging van het gebruik van een niet-woning, dan kunt u om gedeeltelijke vermindering vragen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

  •de Inspecteur Belastingen
  •Postbus 16
  •1960 AA Heemskerk

 • Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Ja, u heeft dan recht op een gedeeltelijke vermindering voor het resterende aantal volle kalendermaanden. De vermindering wordt automatisch verwerkt als de verhuizing is doorgegeven bij de gemeente. Als het gaat om beëindiging van het gebruik van een niet-woning, dan kunt u om gedeeltelijke vermindering vragen. Dit verzoek kunt u sturen naar:

  •de Inspecteur Belastingen

  •Postbus 16

  •1960 AA Heemskerk.

 • Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

 • Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

 • U betaalt rioolheffing als u de gebruiker bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.